Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI „Obsługa handlowo – gastronomiczna na imprezie masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym pn.: „Dni Myszkowa 2024” na zasadzie wyłączności”.

utworzone przez | 03 kwi 2024

Załącznik Nr 5 do Regulaminu

Znak sprawy…………………………

Myszków, dnia 25.03.2024r

Protokół z przeprowadzonego

zapytania cenowego dla zamówienia

o wartości powyżej 20 000,00 PLN a nie przekraczającej kwoty 130 000 zł

  1. W celu zamówienia

Obsługa handlowo – gastronomiczna na imprezie masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym pn.: „Dni Myszkowa 2024” na zasadzie wyłączności”.

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 21000 zł netto, co stanowi 4 874,54euro.

  1. W dniu 12.03.2024 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych

Wykonawców poprzez rozesłanie zapytania ofertowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

1/ W terminie do dnia 25.03.2024r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi
1 AW EVENTS 28048,79 34500
2 MODELINKA Agencja Muzyczna 24390,25 30000
3 LILOPARK 28455,29 35000
4 EXPRESS EFEKT 50000 61500

2/ Wybrano Wykonawcę:

EXPRESS EFEKT Andrzej Dressler, 42-690 Wojska, ul. Kol. Ameryka 30

3/ Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Najwyższa cena

………………………………………..

(podpis i pieczątka)

Myszków, dnia 25.03.2024 r.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

……………………………………………

(data i podpis Dyrektora)

  • niepotrzebne skreślić

Historia edycji dokumentu

Skip to content Click to listen highlighted text!