Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AttachmentFileIcons has a deprecated constructor in /home/bip.mdk-myszkow.pl/public_html/wp-content/plugins/attachment-file-icons/attachment-file-icons.php on line 25
ZAPYTANIE OFERTOWE | Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej
Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

utworzone przez | 09 maj 2022

Myszków, dnia 9 maja 2022 r.

Myszków, dnia 9 maja 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Dom Kultury w Myszkowie, ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków tel. 34 3132659, e-mail: administracja@mdk-myszkow.pl, NIP 5771003105, REGON 000281306

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup energii elektrycznej na okres 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

 2. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi:

– taryfa C11 – 51 000 kWh/rok w tym:

– budynek Miejskiego Domu Kultury ul. 3 Maja 15: 44 000 kWh/rok,

– reklama świetlna telebim ul. 1 Maja: 7 000 kWh/rok.

 1. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.

 2. Zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

 3. Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach, udostępnianych Sprzedawcy przez OSD.

 4. W załączniku nr 1 podano:

– wykaz punktów poboru energii (PPE);

– planowane roczne zużycie energii w poszczególnych PPE;

– symbol grupy taryfowej dla poszczególnych PPE.

 1. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślny.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego:

Miejski Dom Kultury w Myszkowie ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków,

e-mail: administracja@mdk-myszkow.pl

w terminie do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10.00.

 1. Oferta Wykonawcy powinna być przedstawiona w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty).

 2. Do oferty należy załączyć formularz/wzór przyszłej umowy.

 3. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy
  z postępowania.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100% tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
 2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa zostanie zawarta wg wzoru Wykonawcy, w szczególności z uwzględnieniem zapisów, jak niżej:

– Przedmiotem umowy będzie dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Cena energii zgodnie z złożoną ofertą.

– Cena jednostkowa za 1 kWh energii, nie może być podwyższona w okresie trwania

umowy również w przypadku większego lub mniejszego zużycia energii elektrycznej

od prognozowanego. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie

ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku

od towarów i usług (VAT) lub stawki podatku akcyzowego. Cena jednostkowa energii

będzie taka sama na wszystkich wystawianych fakturach.

– Wykonawca nie będzie dochodził od zamawiającego roszczeń finansowanych

(np. odszkodowań, kar umownych) jeżeli w okresie obowiązywania umowy

rzeczywiste zużycie energii będzie niższe lub wyższe od przewidywanego.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 14 dni.
 3. Informacji w sprawie udzielą : Wierzchowska Martyna tel. 34 3132659, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Dostawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej.

 2. Warunki handlowe oferty muszą uwzględniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i nie mogą narażać stron na dodatkowe obciążenia i kary określone w w/w przepisach.

 3. Dostawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych przekazanych po akceptacji oferty.

 4. Cena energii w ofercie powinna zawierać gwarancję stałej ceny w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023 r. także dla nowych punktów odbioru uruchomionych w tym okresie.

 5. Brak/minimalizacja opłaty handlowej.

 6. Formularz ofertowy energii elektrycznej należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 7. Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT.

 8. Na podstawie oferty Zamawiający nie jest zobowiązany do planowania zapotrzebowania na energię elektryczną w układzie dobowo-godzinowym odpowiadającego wymogom funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.

 9. Ceny ofertowe dotyczą energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek Zamawiającego.

 10. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej na okres dłuższy niż jeden rok na warunkach podanych w ofercie.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Wykaz punktów poboru energii

Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 3 – Klauzula art. 13 RODO 4

Miejski Dom Kultury w Myszkowie, ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków tel. 34 3132659, e-mail: administracja@mdk-myszkow.pl, NIP 5771003105, REGON 000281306

TRYB ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup energii elektrycznej na okres 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

 2. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi:

– taryfa C11 – 51 000 kWh/rok w tym:

– budynek Miejskiego Domu Kultury ul. 3 Maja 15: 44 000 kWh/rok,

– reklama świetlna telebim ul. 1 Maja: 7 000 kWh/rok.

 1. Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.

 2. Zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

 3. Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach, udostępnianych Sprzedawcy przez OSD.

 4. W załączniku nr 1 podano:

– wykaz punktów poboru energii (PPE);

– planowane roczne zużycie energii w poszczególnych PPE;

– symbol grupy taryfowej dla poszczególnych PPE.

 1. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślny.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego:

Miejski Dom Kultury w Myszkowie ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków,

e-mail: administracja@mdk-myszkow.pl

w terminie do dnia 18.05.2022 r. do godz. 10.00.

 1. Oferta Wykonawcy powinna być przedstawiona w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty).

 2. Do oferty należy załączyć formularz/wzór przyszłej umowy.

 3. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy
  z postępowania.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100% tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
 2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa zostanie zawarta wg wzoru Wykonawcy, w szczególności z uwzględnieniem zapisów, jak niżej:

– Przedmiotem umowy będzie dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Cena energii zgodnie z złożoną ofertą.

– Cena jednostkowa za 1 kWh energii, nie może być podwyższona w okresie trwania

umowy również w przypadku większego lub mniejszego zużycia energii elektrycznej

od prognozowanego. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie

ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku

od towarów i usług (VAT) lub stawki podatku akcyzowego. Cena jednostkowa energii

będzie taka sama na wszystkich wystawianych fakturach.

– Wykonawca nie będzie dochodził od zamawiającego roszczeń finansowanych

(np. odszkodowań, kar umownych) jeżeli w okresie obowiązywania umowy

rzeczywiste zużycie energii będzie niższe lub wyższe od przewidywanego.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 14 dni.
 3. Informacji w sprawie udzielą : Wierzchowska Martyna tel. 34 3132659, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Dostawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej.

 2. Warunki handlowe oferty muszą uwzględniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i nie mogą narażać stron na dodatkowe obciążenia i kary określone w w/w przepisach.

 3. Dostawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych przekazanych po akceptacji oferty.

 4. Cena energii w ofercie powinna zawierać gwarancję stałej ceny w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023 r. także dla nowych punktów odbioru uruchomionych w tym okresie.

 5. Brak/minimalizacja opłaty handlowej.

 6. Formularz ofertowy energii elektrycznej należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 7. Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT.

 8. Na podstawie oferty Zamawiający nie jest zobowiązany do planowania zapotrzebowania na energię elektryczną w układzie dobowo-godzinowym odpowiadającego wymogom funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.

 9. Ceny ofertowe dotyczą energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek Zamawiającego.

 10. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej na okres dłuższy niż jeden rok na warunkach podanych w ofercie.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Wykaz punktów poboru energii

Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 3 – Klauzula art. 13 RODO 4

ZAŁĄCZNIKI:


Historia edycji dokumentu

Skip to content Click to listen highlighted text!